header

Malts....Ragi Java, Jonna Java, Saggubiyyam Java, Wheat Java… రాగి జావ, జొన్న జావ, సగ్గుబియ్యం జావ

Wheet Java ….గోధుమ రవ్వ జావ

Saggubiyyam Java….సగ్గు బియ్యం జావ

Barley Java….బార్లీ జావ

Salt Ragi Java….రాగి జావ ఉప్పుతో

Salt Saggubiyyam Java…సగ్గు బియ్యం జావ ఉప్పుతో....

Sweet Ragi Java రాగి జావ బెల్లంతో...